Welke documenten heb ik nodig om mijn eigendom te verkopen?

Om onaangename verrassingen en grote vertragingen in het verkoopproces van je woning te voorkomen, zijn hier de belangrijkste documenten die je bij elkaar moet brengen om je woning met een gerust hart te kunnen verkopen.

Bijgewerkt op
18/8/2023

Inhoud

Als onderdeel van de verkoop van je woning moet je een aantal documenten indienen en ervoor zorgen dat je woning in alle opzichten in orde is om onaangename verrassingen later in het verkoopproces te voorkomen. Hier volgt een volledige lijst van de belangrijkste punten:

1. Titel van eigendom

Dit is de notariële koopakte van de verkoper. Het is in zekere zin de identiteitskaart van het eigendom: beschrijving, oorsprong van het eigendom, bestaan van erfdienstbaarheden of speciale voorwaarden. In het geval van een huis dat door erfenis is verkregen, moet de verkoper documenten overleggen die bewijzen dat hij de erfgenaam is, evenals een eventuele koopakte van de overledene.

2. Planningsinformatie

De advertentie voor de verkoop van een eigendom moet het recentste gebruik ervan vermelden (kantoor, winkel, eengezinswoning, vastgoedbelegging), evenals de stedenbouwkundige vergunningen en certificaten die erop betrekking hebben. Deze informatie kan worden verkregen bij de dienst stedenbouw van de gemeente waarin het pand zich bevindt.

3. Documenten specifiek voor mede-eigendom

1. Vóór ondertekening van de overeenkomst

  • De hoeveelheid werkkapitaal
  • Het bedrag van de achterstallige betalingen van de verkoper. 
  • De status van het beroep op het reservefonds dat is goedgekeurd door de AVA voorafgaand aan de eigendomsoverdracht.
  • Een lijst van lopende juridische procedures.
  • De notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de afgelopen drie jaar, evenals de periodieke onkostendeclaraties van de afgelopen twee jaar.
  • De laatste balans die is goedgekeurd door de AVA.

2. Uiterlijk op het moment van ondertekening van de akte

Voordat de verkoopakte wordt ondertekend, moet de nieuwe eigenaar op de hoogte zijn van de beslissingen en kosten die door de algemene vergadering van mede-eigenaars zijn vastgesteld en die hij of zij zal moeten betalen.

  • Uitgaven voor behoud, onderhoud, reparatie en renovatie.
  • Oproepen voor fondsen en de kosten van dringende werkzaamheden waartoe is besloten.
  • Kosten met betrekking tot gemeenschappelijke ruimten.
  • Schulden in mede-eigendom als gevolg van geschillen.

4. Het EPB-certificaat

Het energieprestatiecertificaat voor gebouwen (PEB), dat de energieprestatie van een gebouw beoordeelt onder standaard gebruiksomstandigheden en aanbevelingen voor verbeteringen bevat, is verplicht in alle drie de gewesten.

5. Het certificaat "olietank

Er is geen expliciete verplichting om het type verwarmingssysteem in het te koop staande huis te vermelden. Het wordt echter wel beschouwd als onderdeel van de informatie die de verkoper geacht wordt te verstrekken. In het geval van oliegestookte verwarming moeten de capaciteit van de tank, de locatie en het jaar van installatie worden vermeld.

6. Bodemverontreiniging

Een ander essentieel document voor de verkoop van een woning is een certificaat dat bewijst dat de grond op het land of in het huis niet vervuild is. Elke regio hanteert specifieke regels op dit gebied.

→ In het Brussels Gewest geeft het BIM de bodemattesten af die nodig zijn voor elke overdrachtsakte (verkoop, vruchtgebruik, gebruiksrecht) van grond of een gebouw.

→ In het Waalse Gewest is het certificaat een conform uittreksel van de Banque de Données de l'Etat des Sols (BDES). De gegevens zijn toegankelijk op de website.

→ In Vlaanderen is de OVAM verantwoordelijk.

7. Inspectierapport van de elektrische installatie

Bij de verkoop van een woning moet de verkoper beschikken over een keuringsverslag van de elektrische installatie. Dit document moet worden afgeleverd door een erkend organisme (zie lijst op de website van de FOD Economie). De kostprijs van dit certificaat ligt tussen 125 en 170 euro.

8. Het postinterventiedossier (PID)

Sinds 2001 moet elk groot werk aan een gebouw (dat de structuur of essentiële elementen van het gebouw aantast of een gevaarlijke situatie kan creëren) in dit dossier worden opgenomen. Beschrijving van de werken, plannen, gebruikte materialen, installatieschetsen, exacte ligging van leidingen (water, gas, telefoon, riolering, elektriciteit), onderhoudsadvies, technische fiches, garantiebewijzen, voor- en nafoto's, enz. Het doel is om de gezondheid en veiligheid bij toekomstige renovaties te garanderen.

9. Asbestcertificaat

Vanaf 23 november 2022 moet iedereen die een woning verkoopt die vóór 2001 in Vlaanderen werd gebouwd, een asbestinventarisatiecertificaat in zijn dossier opnemen.